Dry Nites (2 oz.)

303-329-6135

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
003322

Dry Nites (liquid formula) Bu Zhong Yi Qi Tang Jia Wei

 

This formula is a modification of Li Dong-yuan’s famous formula Bu Zhong Yi Qi Tang (Supplement the Center & Boost the Qi Decoction) plus the main ingredients from Wang Ang’s Ming dynasty Jin Suo Gu Jing Wan (Golden Lock Secure the Essence Pills). Our version is an 10:1 extract.


Pattern Discrimination

 

Lung, spleen, and kidney qi vacuity

 

Ingredients

 

Huang Qi (Radix Astragali)

28 mg

Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)

28 mg

Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)

17 mg

Qian Shi (Semen Euryalis)

17 mg

Lian Zi (Semen Nelumbinis)

17 mg

Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii)

17 mg

Dang Shen (Radix Codonopsis)

17 mg

Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)

17 mg

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

11 mg

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

11 mg

Chai Hu (Radix Bupleuri)

8 mg

Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

6 mg

mixfried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)

6 mg

 

 

   
Pediatric Dosing (One Dropper-Full = 1 gram of bulk herb in decoction)