Lung Qi Jr. (2 oz.)

303-329-6135

(No reviews yet) Write a Review

Lung Qi Jr. (liquid formula) Zhi Sou San He Xiao Chai Hu Tang Jia Jian

 

This is a research formula from the People’s Republic of China created by Yuan Xin-shun of the Xin Xiang Municipal Cement Factory Workers Hospital in Henan. It is a combination of Zhi Sou San and Xiao Chai Hu Tang with additions and subtractions. Our version is a 10:1 extract in a glycerin base.


Pattern Discrimination

 

Phlegm heat with an underlying spleen vacuity


Ingredients

 

Chai Hu (Radix Bupleuri)

18 mg

Zi Wan (Radix Asteris)

14.4 mg

Bai Qian (Rhizoma Cynanchi Stautonii)

14.4 mg

Bai Bu (Radix Stemonae)

14.4 mg

Dang Shen (Radix Codonopsis)

14.4 mg

Jie Geng (Radix Platycodi)

14.4 mg

Sang Bai Pi (Cortex Mori)

14.4 mg

Fu Ling (Poria)

14.4 mg

Da Zao (Fructus Jujubae)

14.4 mg

Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)

12 mg

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

12 mg

Huang Qin (Radix Scutellariae)

12 mg

Zi Su Ye (Folium Perillae)

12 mg

Sheng Jiang (uncooked Rhizoma Zingiberis)

12 mg

Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)

7 mg

 

 

   
Pediatric Dosing (One Dropper-Full = 1 gram of bulk herb in decoction)